ช่างกลโรงงาน ENGINEER

JOB Description
ตำแหน่ง

ช่างกลโรงงาน

แผนก/ฝ่าย

วิศวกรรม

ผู้บังคับบัญชา

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายวิศวกรรม

Responsible
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ตรวจสอบพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบก่อนเริ่มงาน ตาม Check Sheet และรายงานปัญหาที่พบให้หัวหน้า
  2. ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน
  3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และปฏิบัติงานตามแผนประจำวัน
  4. ติดตั้ง-เพิ่มเติม เครื่องจักร
  5. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนประจำปี
  6. ทำงานตามแผน PM เครื่องจักรในฝ่ายผลิตแต่ละเครื่อง
  7. งานติดตั้งด้านโครงสร้างต่างๆ
  8. งานเพิ่มเติม และพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
  9. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่ทำงาน
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Skill
คุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ์, ทักษะเฉพาะทาง ฯลฯ
ด้านเพศ, อายุ

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ด้านวุฒิการศึกษา

ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกลโรงงาน หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ด้านประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี

ด้านทักษะเฉพาะทาง

มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถอ่านแบบได้

ด้านอื่นๆ

สามารถเข้ากะได้