เจ้าหน้าที่ธุรการคลังวัตถุดิบ (RM)

JOB Description
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังวัตถุดิบ (RM)

แผนก/ฝ่าย

คลังสินค้าวัตถุดิบ (RM)

ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คลังสินค้าวัตถุดิบ

Responsible
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. คีย์บันทึก รับ – ตัดจ่ายตามเอกสาร MIC เข้าระบบ ได้อย่างถูกต้อง
 2. ตรวจรับวัตถุดิบ จาก Supplier ได้ถูกต้องตรงตามเอกสาร
 3. นำวัตถุดิบส่งตรวจให้ห้องแล็ป พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่วัตถุดิบหลังได้รับผลจากห้องแล็ปทุกครั้ง
 4. จัดเก็บวัตถุดิบให้ได้ตาม Layout ที่กำหนด และมีป้ายบ่งชี้ ที่ถูกต้อง
 5. ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม Safety , 5ส ตามที่ได้กำหนด
 6. ออกเอกสารใบขอซื้อพร้อมเสนออนุมัติเมื่อสต๊อกถึงขั้นต่ำตามที่กำหนด
 7. ออกเอกสารและประกบบิลเพื่อนำส่งจัดซื้อและบัญชีต่อไป
 8. ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าตรวจนับสต๊อกจริงเทียบกับระบบ ทุกสัปดาห์
 9. ตรวจสอบ MIC กับยอดสต๊อกในระบบ EXCEL เพื่อทำการจองวัตถุดิบและเตรียมขอซื้อในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอ
 10. ปฏิบัติและควบคุมดูแลระบบเอกสารคุณภาพ ISO9001:2015 เกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Skill
คุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ์, ทักษะเฉพาะทาง ฯลฯ
ด้านเพศ, อายุ

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

ด้านวุฒิการศึกษา

ปวส.- ปริญญาตรี

ด้านประสบการณ์

ผ่านงานคลังสินค้าและ การควบคุมสต๊อก 1 – 2 ปี ขึ้นไป

ด้านทักษะเฉพาะทาง

ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ใช้ได้ดี

ด้านอื่นๆ