หนังสือรับรองคุณภาพ

ISO 9001: 2015

การที่บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO9001: 2015  นั้น เพื่อเล็งให้เห็นว่าบริษัทฯได้ให้ความสำคัญ และเน้นความเอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ขบวนการผลิต ขบวนการจัดส่ง การบริการหลังการขาย การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหาอย่างมีแบบแผน โดยเน้นถึงประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นการเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพเป็นเลิศ ราคาเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รักษาสิ่งแวดล้อม